I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.rockfan.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – firma Rockfan Bartosz Aleksander Krusznicki, Rzepakowa 11 1-844 Olsztyn (NIP: 7393024112, Regon: 280172920 z kontem w banku Inteligo 50 1020 5558 1111 1638 3950 0030) .
 2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej
  www.rockfan.pl oraz jej podstronach,
 3. „Klient” – każda osoba, która bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie,
 4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania ze Sklepu, jak również podczas komunikacji ze Sprzedawcą, Klient nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość, poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookiessłużą do utrzymania procesu składania zamówienia.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

§ 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Do zapłaty” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.
 4. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję”. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Klient powinien podać swoje dane, które są niezbędne do złożenia zamówienia. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 7. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do potwierdzenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz oświadczenie że Klient wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 8. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 9. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

§ 9

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

§ 10

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 11

Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia towaru będącego przedmiotem zamówienia bez wad.

IV. Zwroty i reklamacje.

§ 12

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.rockfan.pl zakładka w stopce Wzór odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Konsumenta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 13

Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą nie obowiązuje m.in. w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy..

§ 14

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis wady towaru,
  4. datę zakupu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
 4. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@rockfan.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 (89) 5277990 listownie pod adresem: Rockfan Bartosz Krusznicki, Rzepakowa 11, 10-844 Olsztyn
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

§ 15

Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Rockfan mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy Rockfan nie udziela własnej, autonomicznej gwarancji na sprzedawane towary.

 1. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takim wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedający jest w tym wypadku pośrednikiem przekazującym reklamację.
 2. Oferowane przez Sprzedającego instrumenty i urządzenia w okresie pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy gwarancji (okres liczony od daty zakupu) objęte są usługą realizacji gwarancji w trybie „door to door”, tzn. wszelkie koszty związane z wysyłką zakupionego sprzętu do serwisu oraz jego zwrotem ponosi Sprzedawca. O konieczności naprawy należy powiadomić Sprzedawcę, co skutkuje wysłaniem kuriera do Klienta. Nie będą odbierane przesyłki wysłane inną spedycją niż wskazana przez Sprzedawcę, a obciążające sklep finansowo.

 VI Terminy dostaw

§ 16

 1. Standardowa dostawa towaru znajdującego się na stanie magazynowym Sprzedającego trwa do 3 dni roboczych.
 2. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany, po czym Sprzedający przedstawia Kupującemu przewidywalny termin realizacji zamówienia (dostawy) do akceptacji przez Kupującego.
 3. W przypadku braku akceptacji proponowanego przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia bez jakichkolwiek kosztów.
 4. W przypadku braku części zamówionego towaru, akceptacja terminu dostawy przez Kupującego ew. rezygnacja z zamówienia stosuje się w odniesieniu do brakującej części zamówienia

VII Polityka prywatności

§ 15

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celach określanych ustawowo (np księgowe). Sprzedający udostępnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celach ustawowych. Strony trzecie posiadają ze Sprzedającym stosowne umowy i spełniają warunki ustawowe dotyczące Ochrony Danych Osobowych.

§ 16   Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Sprzedający
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail hipis@rockfan.pl
 3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostawa) i w celach księgowych na podstawie zgody wyrażonej na etapie zamówienia
 4. Dane mogą być udostępniane przewoźnikowi w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i w celach księgowych określonych ustawowo
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
 8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 17

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 18

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny.